Regulamin Konkursu na innowacyjne przedsiębiorstwo społeczne „Społeczny StartUp”

 

 1. Preambuła

Zważywszy że:

 • celem Ashoki jest poszukiwanie, wybór, wspieranie oraz promowanie wiodących przedsiębiorców w dziedzinie spraw społecznych, których celem jest realizacja nowatorskich rozwiązań w sferze problematyki społecznej, w szczególności ochrony środowiska, edukacji, rozwoju ekonomicznego, praw człowieka, ochrony zdrowia i innych podstawowych potrzeb społecznych;
 • Ashoka realizuje swoje cele m.in. poprzez organizację oraz zapewnianie pomocy finansowej i materialnej dla osób oraz instytucji, w granicach określonych celami Ashoki,

Ashoka, Bank Pekao S.A. oraz UniCredit Foundation ogłaszają konkurs na innowacyjne przedsiębiorstwo społeczne.

Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie na innowacyjne przedsiębiorstwo społeczne Społeczny StartUp oraz korzystania z wsparcia przyznawanego jako nagroda w konkursie.

W Konkursie Społeczny StartUp przedsiębiorstwa społeczne mogą zgłosić się do dwóch kategorii, w ramach których są oceniane: „Innowacyjne przedsiębiorstwo społeczne – akcelerator” oraz „Pomysł na innowacyjne przedsiębiorstwo społeczne”. Kryteria dostępu do każdej kategorii, tryb i kryteria oceny wniosków w Konkursie oraz nagrody opisane są w niniejszym Regulaminie.

 1. Postanowienia ogólne
 2. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie na innowacyjne przedsiębiorstwo społeczne („Konkurs”).
 3. Konkurs na innowacyjne przedsiębiorstwo społeczne zorganizowany jest dzięki wsparciu i przy współpracy UniCredit Foundation oraz Banku Pekao S.A.
 4. Liderem projektu jest Fundacja Ashoka Innowatorzy dla dobra publicznego.
 5. Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa, w skład którego wchodzą także: UniCredit Foundation, Bank Pekao S.A.
 6. Celem projektu jest podniesienie poziomu rozwoju, promocja i poprawa kondycji przedsiębiorców społecznych w Polsce poprzez profesjonalne wsparcie doradcze zapewniane przez osoby wywodzące się sektora biznesu.
 • Organizator 

 

 1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Ashoka Innowatorzy dla dobra publicznego.

 

 1. Fundatorem konkursu jest UniCredit Foundation.

 

 1. Siedziba Organizatora znajduje się przy Al. Jerozolimskie 27, 5 piętro, 00-850 Warszawa.

 

 1. Organizator odpowiada za poprawne przeprowadzenie Konkursu.

 

 1. Organizator powołuje Sekretarza Konkursu, który odpowiada za koordynację działań związanych z Konkursem.

 

 1. Organizator powołuje Zespół Ekspertów, który ocenia i rekomenduje przedsiębiorstwa społeczne do otrzymania nagród w Konkursie.

 

 1. Organizator asygnuje Radę Konkursu, która wybiera laureatów Konkursu, w skład Rady wchodzi przedstawiciel Fundatora oraz Banku Pekao S.A.

 

 1. W organizację Konkursu zaangażowani są patroni i partnerzy medialni.

 

 1. Cele Konkursu na innowacyjne przedsiębiorstwo społeczne.

Głównym celem inicjatywy jest dostarczenie wybranym, innowacyjnym przedsiębiorcom społecznym narzędzi niezbędnych do odniesienia sukcesu w tym dopasowanego do ich potrzeb, profesjonalnego doradztwa oraz niewielkich grantów rozwojowych, w  taki sposób, aby tworzyć sprzyjające warunki do rozwoju przedsiębiorstw społecznych, w których również sektor biznesu tradycyjnego wspiera rozwój ich innowacyjnych idei.

Konkurs w perspektywie długofalowej powinien przyczynić się do budowania i promocji ekosystemu wsparcia dla przedsiębiorczości społecznej,  w którym przedsiębiorstwa społeczne w Polsce zajmujące się kwestiami wykluczenia społecznego i spójności społecznej, są w stanie osiągnąć stan samowystarczalności dającej im maksymalną niezależność od finansowania zewnętrznego oraz potrafią przyjąć prawdziwie biznesowe podejście do efektywności działań, przy zachowaniu społecznych celów oraz konsekwentnym skalowaniu wpływu społecznego.

 1. Konkurs na innowacyjne przedsiębiorstwo

 

 1. Zgłoszenia można składać w dwóch kategoriach:
 2. Innowacyjne przedsiębiorstwo społeczne – akcelerator – w tej kategorii rozpatrywane będą wnioski przedsiębiorstw społecznych, które już prowadzą działalność;

 

 1. Pomysł na innowacyjne przedsiębiorstwo społeczne – w tej kategorii rozpatrywane będą wnioski zawierające opisy pomysłów na przedsiębiorstwo społeczne.

 

 1. Kryteria formalne dostępu do udziału w Konkursie w każdej z kategorii opisane są w Rozdz. VI poniżej.

 

 1. Nagrody w Konkursie
 2. O przyznaniu nagród w Konkursie decyduje Rada Konkursu.
 3. Ustala się następujące nagrody:
  1. nagrody finansowe w postaci grantów zdobyć może maksymalnie 10 wnioskodawców

 

 1. nagrody niefinansowe – wszystkim laureatom, obu kategorii przyznana będzie nagroda w postaci nieodpłatnego doradztwa dopasowanego do potrzeb organizacji oraz pomysłu. Doradztwo dotyczyć będzie w szczególności raportowania, planowania biznesowego, budowania modeli biznesowych, zarządzania relacjami z klientami, zarządzania zespołem oraz innych obszarów niezbędnych w celu zapewnienia samowystarczalności finansowej przedsiębiorstwa. Skorzystanie ze wsparcia merytorycznego jest warunkiem otrzymania nagrody finansowej.

 

 1. wszyscy laureaci będą mogli w fazie wdrożenia swoich projektów ubiegać się o dodatkowe mini granty pokrywające koszty nieoczekiwanych wyzwań, jakie mogą wystąpić na tym etapie prac. Zasady ubieganie się o dodatkowe wsparcie będą przedstawione laureatom po rozstrzygnięciu Konkursu.

 

 1. po fazie wdrożenia projektów, pracownicy Pekao S.A. zadecydują o przyznaniu finansowej nagrody specjalnej dla jednego spośród wszystkich laureatów w ramach wewnętrznego projektu „Your ProjectYour Choice”.

 

 

 1. Organizator Konkursu wraz z Partnerami Konkursu ustalają rodzaje nagród przyznawanych w poszczególnych kategoriach Konkursu;

 

 1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przyznania Nagrody w przypadku uznania przez Radę Konkursu, że żaden z uczestników Konkursu nie zasługuje na przyznanie Nagrody w danej kategorii. W przypadku nie przyznania Nagrody, Rada Konkursu może zaproponować zwiększenie innych nagród;

 

 

 1. Warunki uczestnictwa

 

 1. Udział w Konkursie mogą wziąć następujące podmioty:

W kategorii „Innowacyjne przedsiębiorstwo społeczne – akcelerator”:

 • organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia)
 • organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) prowadzące zakład aktywności zawodowej na podstawie odrębnych właściwych przepisów prawa;
 • spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych;
 • spółdzielnie socjalne osób fizycznych oraz spółdzielnie socjalne osób prawnych;
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, prowadzące zakład aktywności zawodowej;
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

W Konkursie nie mogą brać udziału zakłady aktywności zawodowej prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego.

W tej kategorii nie jest wystarczający zapis w statucie organizacji o możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Konieczna jest rejestracji działalności gospodarczej.

Do udziału w Konkursie nie będą przyjmowane podmioty prowadzące wyłącznie działalność odpłatną pożytku publicznego.

W kategorii „Pomysł na innowacyjne przedsiębiorstwo społeczne”:

 • organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia)
 • organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) prowadzące zakład aktywności zawodowej na podstawie odrębnych właściwych przepisów prawa;
 • spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych;
 • spółdzielnie socjalne osób fizycznych oraz spółdzielnie socjalne osób prawnych;
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, prowadzące zakład aktywności zawodowej;
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

W Konkursie nie mogą brać udziału zakłady aktywności zawodowej prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego.

W kategorii „Pomysł na innowacyjne przedsiębiorstwo społeczne” jest wystarczający zapis w statucie organizacji o możliwości prowadzenia działalności gospodarczej

 

Do udziału w Konkursie nie będą przyjmowane podmioty prowadzące wyłącznie działalność odpłatną pożytku publicznego.

 

 • Formularze zgłoszeniowe

 

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.spolecznystartup.pl
 2. Wzory formularzy zgłoszeniowych do kategorii „Innowacyjne przedsiębiorstwo społeczne – akcelerator” oraz „Pomysł na innowacyjne przedsiębiorstwo społeczne” stanowią Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 3. Dokumentem stwierdzającym chęć udziału w Konkursie jest Deklaracja będąca częścią formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronach internetowych www.spolecznystartup.pl
 4. Wzór Deklaracji stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.
 5. Formularz wraz z załącznikami jest ostatecznym wnioskiem i podstawą do dokonania oceny merytorycznej aplikacji.
 6. Formularz należy wypełnić w języku polskim.
 7. Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami oraz będące jego częścią dane osobowe są przechowywane przez Organizatora – Fundację Ashoka Innowatorzy dla dobra publicznego, która jest administratorem tych danych. Każdy Uczestnik Konkursu ma w każdym momencie prawo do wglądu do przechowywanych danych osobowych oraz ich zmiany i poprawiania.
 8. Formularze zgłoszeniowe przedsiębiorstw społecznych są przekazywane wyłącznie członkom Zespołu Ekspertów i Radzie Konkursu w celu przeprowadzenia oceny merytorycznej i wyłonienia finalistów i laureatów Konkursu.
 9. Członkowie Zespołu Ekspertów i Rady Konkursu przed przystąpieniem do oceny formularzy zgłoszeniowych i zawartych w nich danych podpisują oświadczenie o poufności i bezstronności (stanowiące Załącznik nr 4 do Regulaminu).

 

VIII. Procedura weryfikacji wniosków

Procedura weryfikacji przedsiębiorstw społecznych do kategorii „Innowacyjne przedsiębiorstwo społeczne – akcelerator”:

Etap I: Zgłoszenia

1.Przedsiębiorstwa społeczne, które chcą wziąć udział w Konkursie muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.spolecznystartup.pl i przesłać go poprzez stronę do Organizatora, a także przesłać pocztą lub kurierem na adres Organizatora Deklarację, o której mowa w Rozdz. VII, wydrukowaną i podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu. Zeskanowana kopia podpisanej Deklaracji powinna  być dołączona do dokumentów, które zostaną przesłane do Organizatora w wersji elektronicznej poprzez stronę www.

 1. Na stronie www.spolecznystartup.pl należy wybrać odpowiedni formularz zgłoszeniowy, odpowiadający kategorii „Innowacyjne przedsiębiorstwo społeczne – akcelerator”.
 2. Termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa w dniu 15 kwietnia 2015 roku. W tym terminie zablokowana zostanie możliwość przesyłania formularzy i innych załączników elektronicznych poprzez stronę www.
 3. Organizator Konkursu może jednak przedłużyć ten termin, jednak nie dalej jak do 30 kwietnia 2015.

Etap II: Ocena formularzy

 1. Złożone formularze sprawdzone zostaną pod względem formalnym przez Zespół Ekspertów. Formularze, które przejdą pozytywnie etap oceny formalnej, zostaną poddane ocenie merytorycznej. Opis kryteriów formalnych i merytorycznych stanowi Załącznik nr 5 do Regulaminu.
 2. Oceny merytorycznej formularzy dokonuje zespół ekspertów z dziedziny społecznej i ekonomicznej. Na podstawie kryteriów opisanych w Załączniku nr 5 członkowie zespołu ekspertów przyznają punkty wg ustalonych wag. Na tym etapie możliwe jest uzupełnienie dokumentacji na pisemną prośbę przedstawicieli zespołu ekspertów.
 3. Zasady powoływania oraz funkcjonowania zespołu ekspertów opisane są w Rozdz. IX.
 4. Termin oceny wniosków – określany będzie dokładnie każdego roku, jednak nie później niż 10 dni roboczych po zablokowaniu możliwości składania wniosków na stronie www Konkursu.

Etap III: Wizyty studyjne

 1. Na podstawie ocen ekspertów, którzy analizowali formularze zgłoszeniowe, powstaje ranking przedsiębiorstw społecznych. Następnie Rada Konkursu wskaże, do których z nich powinny odbyć się wizyty studyjne. Wizyty ekspertów w ocenianych przedsiębiorstwach mają służyć dokładnej analizie kondycji i sposobu funkcjonowania aplikujących. Dopuszcza się możliwość, że członkowie zespołu ekspertów po zapoznaniu się z formularzami zgłoszeniowymi w toku dyskusji, obniżą lub powyższą próg dostępu do kolejnego etapu, czyli wizyt studyjnych.
 2. Na podstawie drugiej oceny przyznanej po wizycie studyjnej powstanie ranking przedsiębiorstw społecznych oraz rekomendacja zespołu ekspertów wizytujących dotycząca włączenia ocenianych przedsiębiorstw do grona finalistów Konkursu.
 3. Wizyty studyjne nie muszą się odbyć.
 4. Termin przeprowadzenia wizyt studyjnych – określany będzie dokładnie każdego roku, jednak nie później niż na 30 dni kalendarzowych po zablokowaniu możliwości składania wniosków na stronie www Konkursu.

Etap IV: Werdykt

1.Rada Konkursu zapoznaje się z formularzami zgłoszeniowymi, ocenami przyznanymi przez ekspertów w dwóch etapach oraz z rekomendacjami sformułowanymi przez zespół ekspertów i podejmuje decyzję o wyborze laureatów Konkursu. Od decyzji Rady Konkursu nie ma odwołania.

 1. Termin podjęcia decyzji przez Radę – określany będzie dokładnie każdego roku, jednak nie później niż na 30 maja każdego roku.

Etap V: Ogłoszenie wyników Konkursu

Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu odbywać się będzie podczas dedykowanego wydarzenia medialnego.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy i uchybienia poczty oraz operatorów sieci internetowych i wynikłe z nich ewentualne opóźnienia lub nieprawidłowości w przebiegu Konkursu.

 

 

 

Procedura weryfikacji wniosków złożonych w kategorii „Pomysł na innowacyjne przedsiębiorstwo społeczne”:

Etap I: Zgłoszenia

1.Podmioty, które chcą wziąć udział w Konkursie muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.spolecznystartup.pl i przesłać go poprzez stronę do Organizatora, a także przesłać pocztą lub kurierem na adres Organizatora Deklarację, o której mowa w Rozdz. VII, wydrukowaną i podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu. Zeskanowana kopia podpisanej Deklaracji powinna  być dołączona do dokumentów, które zostaną przesłane do Organizatora w wersji elektronicznej poprzez stronę www.

 1. Na stronie www.spolecznystartup.pl należy wybrać odpowiedni formularz zgłoszeniowy, odpowiadający kategorii „Pomysł na innowacyjne przedsiębiorstwo społeczne”.
 2. Termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa w dniu 15 kwietnia 2015 roku. W tym terminie zablokowana zostanie możliwość przesyłania formularzy i innych załączników elektronicznych poprzez stronę www.
 3. Organizator Konkursu może jednak przedłużyć ten termin, jednak nie dalej jak do 30 kwietnia 2015.

Etap II: Ocena formularzy

 1. Złożone formularze sprawdzone zostaną pod względem formalnym przez Zespół Ekspertów. Formularze, które przejdą pozytywnie etap oceny formalnej, zostaną poddane ocenie merytorycznej. Opis kryteriów formalnych i merytorycznych stanowi Załącznik nr 5 do Regulaminu.
 2. Oceny merytorycznej formularzy dokonuje zespół ekspertów z dziedziny społecznej i ekonomicznej. Na podstawie kryteriów opisanych w Załączniku nr 5 członkowie zespołu ekspertów przyznają punkty wg ustalonych wag. Na tym etapie możliwe jest uzupełnienie dokumentacji na pisemną prośbę przedstawicieli zespołu ekspertów.
 3. Zasady powoływania oraz funkcjonowania zespołu ekspertów opisane są w Rozdz. IX.
 4. Termin oceny wniosków – określany będzie dokładnie każdego roku, jednak nie później niż 10 dni roboczych po zablokowaniu możliwości składania wniosków na stronie www Konkursu.

Etap III: Wizyty studyjne

 1. Na podstawie ocen ekspertów, którzy analizowali formularze zgłoszeniowe, powstaje ranking wniosków. Następnie Rada Konkursu wskaże, do których podmiotów wnioskujących powinny odbyć się wizyty studyjne. Wizyty ekspertów w podmiotach zgłaszających pomysły mają służyć dokładnemu poznaniu doświadczenia, kondycji i sposobu funkcjonowania aplikujących. Dopuszcza się możliwość, że członkowie zespołu ekspertów po zapoznaniu się z formularzami zgłoszeniowymi w toku dyskusji, obniżą lub powyższą próg dostępu do kolejnego etapu, czyli wizyt studyjnych.
 2. Na podstawie drugiej oceny przyznanej po wizycie studyjnej powstanie ranking zgłoszonych pomysłów oraz rekomendacja zespołu ekspertów wizytujących dotycząca włączenia ocenianych przedsiębiorstw do grona finalistów Konkursu.
 3. Wizyty studyjne nie muszą się odbyć we wszystkich podmiotach.
 4. Termin przeprowadzenia wizyt studyjnych – określany będzie dokładnie każdego roku, jednak nie później niż na 30 dni kalendarzowych po zablokowaniu możliwości składania wniosków na stronie www Konkursu.

 

 

Etap IV: Werdykt

1.Rada Konkursu zapoznaje się z formularzami zgłoszeniowymi, ocenami przyznanymi przez ekspertów w dwóch etapach oraz z rekomendacjami sformułowanymi przez zespół ekspertów i podejmuje decyzję o wyborze laureatów Konkursu.

 1. Od decyzji Rady Konkursu nie ma odwołania.
 2. Termin podjęcia decyzji przez Radę – określany będzie dokładnie każdego roku, jednak nie później niż na 30 maja każdego roku.

Etap V: Ogłoszenie wyników Konkursu

Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu odbywać się będzie podczas dedykowanego wydarzenia medialnego.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy i uchybienia poczty oraz operatorów sieci internetowych i wynikłe z nich ewentualne opóźnienia lub nieprawidłowości w przebiegu Konkursu.

 

 • Sposób powoływania i pracy Zespołu ekspertów oraz Rady Konkursu

 

Zespół ekspertów  

 1. Do oceny zgłoszonych przedsiębiorstw oraz pomysłów na przedsiębiorstwa powołuje się zespół ekspertów złożony z dwóch grup: ekspertów społecznych i ekspertów ekonomicznych.
 2. W skład zespołu ekspertów wchodzą przedstawiciele środowisk organizacji społecznych i biznesu, którzy legitymują się odpowiednią wiedzą i doświadczeniem z dziedziny ekonomii społecznej, powoływani przez Organizatora. Liczba ekspertów w zespole uzależniona jest od liczby zgłoszeń.
 3. Zadaniem zespołu ekspertów jest kompleksowa analiza przesłanych dokumentów i ich ocena zgodnie z przyjętymi kryteriami.
 4. Każde zgłoszenie ocenia para ekspertów, na podstawie odpowiednio ekonomicznych i społecznych kryteriów opisanych w Załączniku nr 5.
 5. Przed pierwszym posiedzeniem zespołu jego członkowie:
 6. zapoznają się z Regulaminem oraz kryteriami oceny,
 7. zobowiązują się do zachowania tajemnicy co do informacji zdobytych w toku prac zespołu poprzez podpisanie Oświadczenia o poufności i bezstronności (Załącznik nr 4).
 8. Stanowisko zespołu ekspertów wyrażone jest w formie rekomendacji odrębnych dla każdego przedsiębiorstwa, uzgodnione przez ekspertów oceniających ten sam formularz.
 9. W razie braku jednomyślności pomiędzy ekspertami, formularz poddany jest dodatkowej ocenie dokonanej przez inną parę ekspertów wyznaczoną przez Organizatora.
 10. Ostateczna lista przedsiębiorstw społecznych oraz pomysłów na przedsiębiorstwo społeczne rekomendowanych Radzie Konkursu powstaje w oparciu o łączną ocenę z dwóch tur ocen (ocena merytoryczna dokumentów i ocena podczas wizyty studyjnej) dla każdego zgłoszonego przedsiębiorstwa społecznego lub pomysłu na przedsiębiorstwo społeczne, chyba że Rada Konkursu wskazała, ze nie jest konieczne przeprowadzenie wizyty studyjnej u danego wnioskodawcy. Na podstawie tak sporządzonej oceny ustalana jest lista rankingowa.
 11. W przypadku, gdy do wydania właściwej opinii konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji, Organizator zwraca się do wnioskodawcy o przekazanie dodatkowych danych oraz dokumentów.
 12. Zakończenie prac zespołu ekspertów następuje po przygotowaniu listy rankingowej i rekomendacji dla Rady i złożeniu podpisów wszystkich członków zespołu pod Protokołem pracy zespołu.
 13. Protokoły ze spotkań zespołu i rekomendacje przechowuje Organizator.

 

Rada Konkursu

 1. W skład Rady Konkursu powołanej przez Organizatora, wchodzą autorytety z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego, naukowego, które kierując się najlepszą wiedzą, promują ideę innowacji społecznych oraz przedsiębiorczości społecznej. W skład Rady wchodzą zawsze przedstawiciele UniCredit Foundation, Banku Pekao S.A. oraz Fundacji Ashoka Innowatorzy dla dobra publicznego.
 2. Jeśli członkowie Rady podejmą taką decyzję, osoba wybrana przez Radę spośród członków Rady podczas pierwszego spotkania, może pełnić funkcję Przewodniczącego Rady.
 3. Przed pierwszym posiedzeniem Rady jej członkowie:
 4. zapoznają się z Regulaminem Rady Konkursu (stanowiącym osobny dokument), niniejszym Regulaminem oraz kryteriami oceny (stanowiącymi Załącznik nr 5 do Regulaminu),
 5. zobowiązują się do zachowania tajemnicy co do informacji zdobytych w toku prac Rady poprzez podpisanie Oświadczenia o poufności i bezstronności (Załącznik nr 4).
 6. Przed obradami Rady, jej członkowie otrzymują listę rekomendacji zespołu ekspertów oraz dokumentację wnioskodawców startujących z Konkursie
 7. Rada podejmuje ostateczną decyzję o wyłonieniu laureatów Konkursu.
 8. Członkowie Rady wskazują laureatów Konkursu w obu konkursowych kategoriach w toku dyskusji i na podstawie głosowania bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 80% składu Rady.
 9. Nad prawidłowością przeprowadzenia głosowania czuwa przedstawiciel Organizatora, który bezpośrednio po głosowaniu zlicza głosy i opracowuje listę laureatów Konkursu
 10. Członkowie Rady głosują osobiście.
 11. Z obrad Rady sporządzany jest protokół zawierający listę wniosków, które zwyciężyły w Konkursie, a także listę wniosków, które nie uzyskały takiego prawa wraz z uzasadnieniem decyzji.

 

 Normy etyczne pracy Zespołu ekspertów i Rady

 1. Członkowie Zespołu ekspertów i Rady działają w sposób niezawisły. Są powołani do rozstrzygnięć merytorycznych.
 2. Przy wydawaniu ocen członkowie Zespołu ekspertów lub Rady nie mogą ulegać jakimkolwiek wpływom lub sugestiom zewnętrznym.
 3. Eksperci, którzy są aktualnie zatrudnieni w przedsiębiorstwie lub organizacji, która startuje w Konkursie nie mogą brać udziału w ich ocenie.
 4. Członek Zespołu ekspertów lub Rady ma obowiązek wycofać się z udziału w pracach, gdy zachodzą okoliczności uniemożliwiające dokonania właściwej oceny lub mogące podważyć bezstronność jego oceny.
 5. Członkowie Zespołu ekspertów lub Rady nie mogą, bez wcześniejszego uzgodnienia z Organizatorem, dla uzyskania dodatkowych informacji lub wyjaśnień osobiście kontaktować się z przedsiębiorstwami lub innymi organizacjami startującymi w Konkursie, z wyłączeniem bezpośredniej wizytacji przedsiębiorstwa, uzgodnionej z Organizatorem.
 6. Harmonogram Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku

 

 1. Konkurs na Innowacyjne Przedsiębiorstwo Społeczne Roku jest realizowany w terminie od 15 marca 30 czerwca roku 2015.
 2. Zgłoszenia do Konkursu zbierane są w terminie do 15 kwietnia 2015 roku.
 3. Zespół Ekspertów wydaje rekomendacje w terminie do 15 maja 2015 roku.
 4. Rada Konkursu wybiera laureatów Konkursu w terminie nieprzekraczalnym do 30 maja, kiedy to następuje zakończenie Konkursu.

      

 1. Postanowienia końcowe
 2. Organizator zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora i na stronach internetowych www.spolecznystartup.pl oraz http://poland.ashoka.org
 3. W sytuacjach nieuregulowanych w Regulaminie, a odnoszących się do Konkursu na Innowacyjne Przedsiębiorstwo Społeczne decyzje podejmuje Organizator.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy i uchybienia poczty oraz operatorów sieci internetowych i wynikłe z nich ewentualne opóźnienia lub nieprawidłowości w przebiegu Konkursu.